درج کلیه مقالات پذیرفته شده در کتاب الکترونیک مجموعه مقالات کنفرانس

درج کلیه مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات کامل کنفرانس

چاپ مقالات برگزیده در یکی از چندین ژورنال معتبر معتبر پشتیبان کنفرانس بدون نیاز به داوری مجدد

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در کنسریوم محتوی ملی جمهوری اسلامی ایران

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایت مرجع دانش سیویلیکا

نمایه سازی و انتشار کلیه مقالات پذیرفته شده در سایر نهادهای بین المللی معتبر