مهمترین اهدافی که برای طرح در نظر گرفته شده بود عبارتند از:

 

-       ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش

-       معرفی پژوهشگران برتر

-       ایجاد فضای تعامل میان پژوهشگران - دستگاه های اجرایی